PRIVACY VERKLARING

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze privacyverklaring wordt bedoeld met:

LEGIA

Legia Boekhoudkantoor BV
Met zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102
RPR GENT – afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0477.005.121

Betrokkene AVG

De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Verordening ( EU ) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming )

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Legia Boekhoudkantoor BV respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar website (in oprichting), en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die ons werden verstrekt die steeds vertrouwelijk worden behandeld.
Wanneer u Legia Boekhoudkantoor BV opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie, op papier en/of digitaal, en ze worden gebruikt om de opgedragen diensten te verrichten.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens door Legia Boekhoudkantoor BV verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.  

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Legia Boekhoudkantoor BV verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met het oog op de correcte en volledige uitvoering van haar contractuele verbintenissen ; die verbintenissen hebben betrekking op het uitvoeren van loonberekeningen en/of (para)fiscale opdrachten met betrekking tot uw personeelszaken ( AVG artikel 6, 1.b)

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Legia Boekhoudkantoor BV en haar organen, medewerkers, werknemers . Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij u ons daartoe toestemming geeft of heeft gegeven gelet op de aard of omvang van de aan ons gegeven opdracht of indien wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

De gegevens die worden geregistreerd naar aanleiding van een bezoek aan onze website (voorlopig nog in opmaak) worden enkel in overeenstemming met dat doel verwerkt, met name voor statistische doeleinden en met het oog op het verbeteren van deze website.  

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

De persoonsgegevens die in het kader van het voormelde worden bewaard, betreffen:
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

PARTIJEN MET TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens zijn in principe enkel toegankelijk voor Legia Boekhoudkantoor BV en haar organen, medewerkers, werknemers. Indien uitzonderlijk, zoals bij onderhoud of installatie van informatica, derden toegang wordt verleend tot de bestanden van Legia Boekhoudkantoor BV dan zal Legia Boekhoudkantoor BV toezicht houden op de werkzaamheden van de bedoelde derden zodanig dat toegang tot de persoonsgegevens wordt verhinderd.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door overheden (zoals de RSZ, bedrijfsvoorheffing, sectorfondsen, PDOK), evenals derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, verzekeringsmaatschappijen, etc. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

De gegevens worden door Legia Boekhoudkantoor BV niet verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.  

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Legia Boekhoudkantoor BV garandeert alle rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Iedere betrokkene zal in principe te allen tijde kosteloos die rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat Legia Boekhoudkantoor BV zich kan beroepen op een recht om geen gevolg te geven aan een verzoek van de betrokkene indien de AVG daarin voorziet en Legia Boekhoudkantoor BV het bewijs levert van de voorwaarden en modaliteiten die de AVG voor zulke uitzonderingen voorziet.

In het bijzonder heeft iedere betrokkene:
  1. Recht op inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op gegevenswissing
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op bezwaar
  6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten, meer bepaald bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel. +32 (0)2 274 48 00 of F: +32 (0)2 2 274 48 35 of commission@privacycommission.be )

TERMIJN VAN DE BEWARING

De door Legia Boekhoudkantoor BV verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoonsgegevens, resp. de bewaring ervan, nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen van Legia Boekhoudkantoor BV.

Die termijn wordt verlengd met de termijn waarbinnen Legia Boekhoudkantoor BV kan gehouden worden om zich, in of buiten rechte, te verantwoorden voor de uitvoering van haar verbintenissen.

VRAGEN OF BEZWAREN

Legia Boekhoudkantoor BV zal alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens van alle betrokkenen te beschermen en deze slechts te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetgeving.

Met vragen of bezwaren of om uw rechten te doen gelden, kunt u Legia Boekhoudkantoor BV bereiken via: